Публічна оферта

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з управління, обслуговування та/або використання віртуальних приватних серверів, які функціонують в інформаційній системі Замовника (далі – Послуги) і належать Виконавцю або Замовнику.

1.2. Перелік доступних Сервісів, їх характеристики та вартість наведені на сайті за доменом serva.one та всіма субдоменами ( – веб-сайт).

1.3. Порядок надання Послуг, інформаційна взаємодія сторін та інші умови надання, що є невід’ємною частиною цього договору, а Замовник зобов’язується прийняти Послуги та оплатити їх.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати інформацію від Виконавця щодо надання Послуг.

2.1.2. Використовувати обладнання на власний розсуд, розміщуючи на ньому інформацію, що не суперечить вимогам чинного законодавства United Kingdom. Надавати за допомогою обладнання послуги, в тому числі платні, необмеженій кількості третіх осіб.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Виконувати умови Регламенту.

2.2.2. Надавати повну та достовірну інформацію під час використання сайту.

2.2.3. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги.

2.2.4. Прийняти належним чином надані Послуги.

2.2.5. Неухильно дотримуватись законодавства United Kingdom та норм міжнародного права щодо інформації, її передачі та захисту.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Повністю або частково припинити надання Послуг у разі порушення Замовником умов цього договору, Регламенту та додатків до нього, а також чинного законодавства United Kingdom.

2.3.2. В односторонньому порядку вносити зміни до цього договору та Правил, включаючи, але не обмежуючись, зміну вартості Послуг. При цьому пропозиція в новій редакції набирає чинності з моменту публікації таких змін на сайті.

2.4. Підрядник зобов'язаний:

2.4.1. Надавати замовлені Клієнтом Послуги належним чином.

2.4.2. Зберігати конфіденційність інформації про Замовника, отриманої під час реєстрації, оформлення замовлення, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством United Kingdom.

2.4.3. Надати доступ до сайту.

2.4.4. Публікувати офіційні повідомлення на сайті Виконавця щодо обслуговування клієнтів, зміни тарифів оплати, змін до цього договору, Регламенту та додатків до нього.

3. Вартість Послуг та порядок оплати.

3.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем у національній валюті United Kingdom та інших валютах.

3.2. Оплата здійснюється Замовником у порядку 100% передоплати, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або через третіх осіб, уповноважених Виконавцем.

3.3. Рахунки (накладні), акти виконаних робіт та інші бухгалтерські документи за цим договором за бажанням Замовника надсилаються на електронну адресу Замовника, видаються Замовнику в офісі Виконавця або надсилаються поштою на адресу визначені Замовником.

3.4. Акти виконаних робіт та інші бухгалтерські документи за цим договором надсилаються за допомогою системи електронного документообігу M.E.Doc IS в електронному вигляді з цифровим підписом.

3.5. Замовник, приймаючи умови цього договору (акцепт оферти), погоджується отримувати повідомлення електронною поштою (e-mail) та через служби коротких повідомлень (SMS) щодо надання послуг за цим договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність сторін визначається цим договором, Регламентом та чинним законодавством United Kingdom.

4.2. Виконавець, надаючи Послуги за цією угодою, несе відповідальність за управління та обслуговування комп’ютерного та мережевого обладнання та/або засобів обробки даних. Відповідно, Виконавець не несе відповідальності за результати використання або невикористання такого обладнання Замовником.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість загальнодоступних каналів зв'язку та мереж передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до сервісів, послуг і послуг.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам внаслідок дій чи бездіяльності Замовника. Включаючи, але не обмежуючись цим, за пошкодження внаслідок тимчасової, часткової або повної непрацездатності відповідного обладнання; коректна чи некоректна робота програмного забезпечення, яке працює на відповідному обладнанні; поширення або непоширення інформації за допомогою обладнання; порушення внаслідок дій або бездіяльності Замовника, що призвели до порушення прав третіх осіб, у тому числі інтелектуальної власності, втрати доходу, очікуваного прибутку, заощаджень, ділової активності, репутації тощо.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за претензіями третіх осіб та/або Замовника за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань перед такими особами щодо надання послуг або продажу товарів, які частково або повністю надані або надані. Замовником з використанням Послуг Виконавця.

5. Порядок розгляду претензій і спорів

5.1. Претензії Замовника щодо наданих Послуг приймаються та розглядаються Виконавцем у порядку, встановленому чинним законодавством United Kingdom.

5.2. У разі недосягнення згоди між сторонами в порядку досудового врегулювання спорів існуючий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства United Kingdom.

6. Форс-мажор

6.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо це викликано обставинами непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли передбачити.

6.2. Сторона, якій стало відомо про настання або настання таких обставин, зобов'язана негайно повідомити про це іншу сторону.

6.3. Виконання цієї угоди, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то цей договір вважається розірваним.

7. Прикінцеві положення

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту прийняття його умов Замовником (акцепт Оферти), надходження грошових коштів на рахунок Виконавця і діє до закінчення оплаченого періоду.

7.2. Термін дії цього договору автоматично продовжується при наступній оплаті Послуг на оплачений період надання Послуг.

7.3. Замовник має право відмовитися від Послуг Виконавця в односторонньому порядку, в будь-який час, про що письмово повідомляє Замовника.

7.4. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку, попередивши про це за 30 (тридцять) календарних днів, про що письмово повідомляє Замовника.

7.5. У разі дострокового розірвання цього договору Замовнику, на його вимогу, повертаються невикористані кошти. Повернення здійснюється тільки в безготівковій формі. Перерахування коштів, що повертаються, третій особі, в т.ч. за бажанням Замовника, не виготовляється.

7.6. Прийнявши це

Оферта, Замовник підтверджує: що він ознайомлений зі змістом Положення про захист та обробку персональних даних контрагентів, які повідомив Виконавець, а Замовник ознайомився з його правами у сфері захисту персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону United Kingdom «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI про те, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, мету обробки персональних даних та особи, яким передаються персональні дані, що визначається Положенням про захист та обробку персональних даних контрагентів шляхом вільного і ні в якому разі необмеженого волевиявлення, надання згоди Виконавцю на обробку його персональних даних у Виконавці. бази персональних даних «Контрагенти», добровільно наданих під час Реєстрації Замовника, відповідно до мети їх обробки, включаючи передачу персональних даних Виконавцем третім особам.Даний документ є офіційною пропозицією (офертою) юридичної особи SERVA ONE LTD, яка надає послуги, надалі «Виконавець», будь-якою юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, надалі « Замовник», для укладення договору про надання платних послуг в мережі Інтернет.